رئیس اداره پایش و امور آزمایشگاهها و کارشناسان گروه پایش اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان، سرزده از واحدهای صنعتی آلاینده بازدید به عمل آوردند.

به گزارش مهر گیلان- به منظور پایش گازها و ذرات غبار دودکش واحدهای آلاینده هوا و همچنین نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های معتمد محیط زیست، رئیس اداره پایش و امور آزمایشگاهها و کارشناسان گروه پایش اداره کل حفاظت محیط زیست  گیلان، سرزده از واحدهای صنعتی آلاینده بازدید به عمل آوردند.  به گزارش روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست گیلان  اعظم السادات میرروشندل با اعلام این خبر گفت در این پایش و کنترل نحوه عملکرد دو آزمایشگاه معتمد و همچنین وضعیت آلایندگی خروجی دودکش واحدهای صنعتی آلاینده از نظر غلظت گازها و ذرات غبار دودکش مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفت.