نشست رسیدگی به طرح پیشگیری از خودکشی ( ساختار رسیدگی به ترومای استان) گروه روانپزشکی دانشگاه در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.

مهر گیلان / این نشست، دکتر سید محمود رضوانی- معاون بهداشتی دانشگاه با اشاره به حساسیت موضوع و توجه بیش از پیش به عوامل و موارد خودکشی، بر تمرکز بیشتر بر روی طرح های پیشگیری از خودکشی تاکید کرد.

دکتر محمدرسول خلخالی- مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه نیز در این نشست ، با تاکید بر تاثیر تصمیمات سیاستگذاران و مدیران در ارائه  خدمات درست حوزه روان به مردم به ویژه افراد پرخطر، تامین زیرساخت های لازم از جمله اختصاص تخت های بیمارستانی به این حوزه در شهرستان ها را، مورد توجه قرار داد.

در خاتمه مقرر شد؛ جلسه بعدی رسیدگی به طرح پیشگیری از خودکشی ( ساختار رسیدگی به ترومای استان) در آینده نزدیک مجددا تشکیل شود و جزئیات تدوین ساختار فوق مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

لازم به ذکر است؛ در این نشست، نماینده  معاونت درمان دانشگاه، نماینده پزشکی قانونی استان و همچنین بیمه سلامت استان نیز حضور داشتند.