با حضور نمایندگان کشور آذربایجان، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و کارشناسان شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان تست کنتور خط ۱۱۰ کیلوولتی برون مرزی آستارای ایران به آستارای آذربایجان با موفقیت انجام شد. به گزارش مهر گیلان ،مهندس بابازاده مدیر دفتر بازار برق و سنجش و پایش معاونت بهره برداری و رابط روابط عمومی […]

با حضور نمایندگان کشور آذربایجان، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و کارشناسان شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان تست کنتور خط ۱۱۰ کیلوولتی برون مرزی آستارای ایران به آستارای آذربایجان با موفقیت انجام شد.
به گزارش مهر گیلان ،مهندس بابازاده مدیر دفتر بازار برق و سنجش و پایش معاونت بهره برداری و رابط روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان و رابط روابط عمومی با اعلام مطلب فوق، بیان داشت:
تست کنتور خط ۱۱۰ کیلوولتی برون مرزی آستارای ایران به آستارای آذربایجان با حضور نمایندگان کشور آذربایجان، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و کارشناسان معاونت بهره برداری شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان در پست ۲۳۰ کیلولت آستارا انجام شد. هدف از انجام این تست اطمینان یافتن از محاسبه دقیق میزان انرژی صادر و وارد شده به کشورهای ایران و آذربایجان می باشد.