دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهیدمدافع حرم علی آقاعبداللهی

دیدار دکتر لاریجانی با خانواده شهیدمدافع حرم علی آقاعبداللهی

201610101007201480_orig

201610101088441234_orig

201610102127872595_orig

201610103667022206_orig

201610103995084475_orig

201610104006435612_orig

201610104084895397_orig

201610104187004079_orig

201610104286865191_orig

201610104431736985_orig

201610104452443686_orig

201610104686077043_orig

201610104860201717_orig

201610104959329124_orig

201610106338127265_orig

201610106437254672_orig

201610106923947881_orig

201610107558594216_orig

201610107656997855_orig

201610107678645425_orig

201610107771623951_orig

201610108791594549_orig