شهرداری رشت به طور روزانه نسبت به پاکسازی دیوارهای شهر اقدام می کند حذف و امحای پوسترهای تبلیغاتی و پاکسازی نوشته های روی در و دیوار شهر به طور روزانه به وسیله نیروهای واحد فنی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام می شود. به گزارش مهر گیلان – امحای پوسترهای تبلیغاتی و پاکسازی دیوارنویسی های […]

شهرداری رشت به طور روزانه نسبت به پاکسازی دیوارهای شهر اقدام می کند حذف و امحای پوسترهای تبلیغاتی و پاکسازی نوشته های روی در و دیوار شهر به طور روزانه به وسیله نیروهای واحد فنی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام می شود.

به گزارش مهر گیلان – امحای پوسترهای تبلیغاتی و پاکسازی دیوارنویسی های شهری که به طور غیرمجاز انجام می شود و پایین آوردن پرده ها و بنرهای غیرمجاز یکی از اقداماتی است که به طور مرتب در مناطق پنجگانه شهری انجام می گردد.

در این باره سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت اعلام کرد: بسیار از دیوارنویسی های شهری بدون مجوز و غیرقانونی انجام می شود که شهرداری رشت برای حفظ زیبایی شهری و پاکسازی سیما و منظر نسبت به امحای آنها اقدام می کند.

گفتنی است طبق ماده ۹۲ قانون شهرداریها نصب آگهی ها، دیوارنویسی های غیرمجاز نقض آشکار حقوق شهروندی بوده و خلاف است