۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان صدقه، پارسال در گیلان جمع آوری شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی گیلان گفت: مردم نیکوکار استان پارسال ، ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان صدقه پرداخت کردند.
عباس اهرابی با اشاره به اینکه ۲۵۳ هزار و ۸۵۰ صندوق صدقات بزرگ، متوسط و کوچک در گیلان نصب و توزیع شده است افزود: صدقه اهدایی در همان محل جمع‌آوری‌شده برای رفع نیاز محرومان و مددجویان منطقه هزینه می‌شود.
وی گفت: صدقات جمع آوری شده برای کمک هزینه خرید ، ساخت و تکمیل مسکن مددجویان ، کمک هزینه ازدواج ، کمک هزینه ارتقای شاخص‌های بهداشتی و هزینه‌های درمانی نیازمندان، ارائه خدمات فرهنگی و تحصیلی مددجویان، هزینه می‌شود.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی گیلان گفت: نیکوکاران می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۰۱۳*۸۸۷۷* صدقه روزانه خود را پرداخت کنند.