دیدار چندتن از اعضای شورای اسلامی شهر رشت از مدرسه پسرانه تائب عکس:اززهرا هنرجو

دیدار چندتن از اعضای شورای اسلامی شهر رشت از مدرسه پسرانه تائب

photo_2016-12-08_18-29-58-copy

photo_2016-12-08_18-30-02-copy

photo_2016-12-08_18-30-06-copy

photo_2016-12-08_18-30-11-copy

photo_2016-12-08_18-30-14-copy

photo_2016-12-08_18-30-23-copy

photo_2016-12-08_18-30-27-copy

photo_2016-12-08_18-31-07-copy

photo_2016-12-08_18-31-11-copyعکس:اززهرا هنرجو