ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از شهرداری رشت برای ﺭﺍﻩ‌ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ تقدیر کرد و از استانداری گیلان خواست ترتیبی اتخاذ کند ﺗﺎ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ رشت ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ‌ﻫﺎﯼ استان بهره‌برداری گردد.

به گزارش مهرگیلان_ ﻋﻠﯽ ﺍﮐﺒﺮ ﺍﺳﺪﯼ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور طی نامه‌ای با عنوان” ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺭﺷﺖ” از عملکرد سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت و رحیمی رئیس خزانه داری شهرداری تقدیر کرد.

با توجه ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ از سوی ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺭﺷﺖ، این ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﯿﺸﺮﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺭﺍﻩ‌ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺎﻡ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺭ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ، ﺣﺬﻑ ﭼﻚ، ﺣﺬﻑ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﺴﺎﺩﺯﺍ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ است.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ضمن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻭ ﺗﺸﻜﺮ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ رشت از دفتر ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﮔﯿﻼﻥ هم خواست ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ رشت ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ‌ﻫﺎﯼ استان بهره‌برداری شود.