احمد وحیدی با صدور دستور العملی ازهمه عوامل اجرایی انتخابات در سراسر کشور خواست از آرای مردم بعنوان امانت در زمان اخذ و شمارش آرا صیانت کنند.

مهرگیلان به نقل از صدا و سیما / احمد وحیدی وزیر کشور در دستورالعملی از عوامل اجرایی انتخابات خواست با نمایندگان نامزد‌ها برای حضور در شعب اخذ رای همکاری قانونمند داشته باشند. 
بر اساس دستور العمل وزیر کشور ارائه شناسنامه یا کارت ملی از سوی واجدان شرایط اخذ رای الزامی است و باید از نوشتن رای از سوی دیگران و هرگونه تصویربرداری و انتشار آرای نوشته شده در شعب جلوگیری شود.