معاون درمان وزارت بهداشت در بازدید از مراکز دانشگاهی گیلان، تسریع ارایه خدمات در بیمارستان ها را از طریق ارتقای زیر ساخت های الکترونیک و سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS ) میسر دانست. به گزارش مهر گیلان ، دکتر قاسم جان بابایی- معاون درمان وزارت بهداشت، طی بازدید از مراکز درمانی گیلان، ارتقای سیستم HISرا […]

معاون درمان وزارت بهداشت در بازدید از مراکز دانشگاهی گیلان، تسریع ارایه خدمات در بیمارستان ها را از طریق ارتقای زیر ساخت های الکترونیک و سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS ) میسر دانست.

به گزارش مهر گیلان ، دکتر قاسم جان بابایی- معاون درمان وزارت بهداشت، طی بازدید از مراکز درمانی گیلان، ارتقای سیستم HISرا در راستای تسریع فرایندهای بیمارستانی توصیه نمود و اظهار امیدواری کرد با توجه به توانمندی های موجود در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، این امر به سرعت محقق می شود.

همچنین طی این نشست برآورد هزینه ایجاد زیرساخت های ۲۶ بیمارستان گیلان، جهت استقرار پروژه نظام ارجاع الکترونیک مطرح شد و دکتر جان بابایی اظهار داشت: در این خصوص پس از بررسی های لازم مساعدت های مورد نیاز برای بهبود زیرساخت های لازم در کلینیک های تخصصی از سوی وزارت بهداشت انجام خواهد شد.

گفتنی است؛ معاون درمان وزارت بهداشت طی حضور دو روزه در گیلان، از مراکز درمانی رشت، تالش، رضوانشهر و صومعه سرا بازدید کرد.