معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، از راه اندازی و تجهیز مرکز خدمت جامع سلامت شهری احمدگوراب به عنوان مرکز استاندارد آموزش پزشکی پاسخگو خبر داد. به گزارش مهر گیلان ،دکتر حسین همتی- معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، از راه اندازی و تجهیز مرکز خدمت جامع سلامت شهری احمدگوراب به عنوان مرکز استاندارد آموزش […]

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، از راه اندازی و تجهیز مرکز خدمت جامع سلامت شهری احمدگوراب به عنوان مرکز استاندارد آموزش پزشکی پاسخگو خبر داد.

به گزارش مهر گیلان ،دکتر حسین همتی- معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، از راه اندازی و تجهیز مرکز خدمت جامع سلامت شهری احمدگوراب به عنوان مرکز استاندارد آموزش پاسخگو در راستای اجرای برنامه آموزش پزشکی پاسخگو خبر داد. وی پزشکی پاسخ گو را پاسخگویی اجتماعی دانشگاه های علوم پزشکی عنوان کرد و اظهار داشت: این امر با هدایت آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات بهداشتی درمانی بر اساس اولویت های نیازهای سلامت صورت می گیرد. به عبارتی تربیت دانشجویان علوم پزشکی با جهت دهی برنامه آموزشی به سمت نیازهای اساسی سلامت جامعه و آموزش در بستر جامعه صورت می گیرد تا نیروی انسانی تخصصی تربیت شود.

معاون آموزشی دانشگاه، با بیان این که آموزش، ارتقای سلامت و ترویج شیوه زندگی سالم پاسخگویی اجتماعی (COMMUNITYBASED Medical education ) بر اساس نیاز های بهداشتی و درمانی مردم است، اظهار کرد: ویزیت تخصصی بیمارن سرپایی و ارجاعی از پزشک عمومی توسط متخصصان رشته های مختلف، خدمات مشاوره ای (مشاوره سبک زندگی سالم، مشاوره تغذیه و روانشناسی)، معرفی به بیمارستان های تخصصی دانشگاهی جهت ادامه تکمیل یا تکمیل درمان، خدمات غربالگری بیماری های غیر واگیردار مانند بیماری های قلبی و عروقی، دیابت ، فشار خون بالا، سرطان، ارزیابی خطر بیماری ها از جمله این موارد است.

وی با بیان این که آموزش پزشکی پاسخگو، عدالت در سلامت را به دنبال خواهد داشت، خاطرنشان کرد: مدیریت سلامت جمعیت تحت پوشش، دسترسی آسان به پزشک و خدمات، ارتباط تناتنگ پزشک و بیمار و ارتباط بسیار قوی و دانشجویان علوم پزشکی با مردم و جامعه، پیگیری فعال وضعیت سلامت فرد توسط مرکز آموزش پزشکی پاسخگو، کاهش هزینه های درمانی مردم ، منجر به عدالت در سلامت و در نهایت افزایش رضایتمندی خواهد شد.

دکتر همتی، با بیان این مطلب که پاسخگویی اجتماعی آموزش علوم پزشکی، بر اساس نیازهای سلامت مردم، با اثر گذاری بر روی نیازهای سلامت مردم و ارتقاء سلامت، قابل سنجش می باشد، اذعان کرد: در این خصوص می توان به بازنگری برنامه آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای جامعه، آموزش علوم پزشکی در بستر طبیعی و واقعی جامعه و سلامت محور شدن آموزش علوم پزشکی اشاره کرد.

وی با اشاره به راه اندازی مرکز آموزش پزشکی پاسخ گو برای اولین بار در مرکز خدمات جامع سلامت احمد گوراب تصریح کرد: این مرکز قرار است با ادغام آموزش پزشکی پاسخگو با برنامه پزشک خانواده، هدف پاسخگویی اجتماعی،(social accountability) آموزش علوم پزشکی بر اساس نیازهای واقعی و اساسی سلامت جامعه و بکارگیری نیروی پزشک خانواده متخصص (با دو منظور پاسخگویی اجتماعی آموزش علوم پزشکی و ارایه خدمات اساسی سلامت محور) را مد نظر قرار دهد.