در روز انس با طبیعت بین گردشگران شهرستان ماسال بسته های زیست محیطی توزیع شد . به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان در روز ۱۳ فروردین ۱۲۰۰ عدد کیسه زباله  و ۳۰۰ برگ  بروشور و اطلاعیه زیست محیطی  بین مسافران و گردشگران نوروزی شهرستان ماسال توزیع شد .

در روز انس با طبیعت بین گردشگران شهرستان ماسال بسته های زیست محیطی توزیع شد .
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان در روز ۱۳ فروردین ۱۲۰۰ عدد کیسه زباله  و ۳۰۰ برگ  بروشور و اطلاعیه زیست محیطی  بین مسافران و گردشگران نوروزی شهرستان ماسال توزیع شد .