در راستای افزایش ایمنی و پایداری جریان گاز مشترکین، پروژه مقاوم سازی پایه های فلزی خرپای پل ولایت بندرانزلی آغاز شد. به گزارش مهر گیلان ،این پروژه با هدف ارزیابی میزان آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای برای مقاوم سازی تاسیسات و ابنیه و خطوط لوله نمایان و عبور لوله از موانع بصورت روگذر و […]

در راستای افزایش ایمنی و پایداری جریان گاز مشترکین، پروژه مقاوم سازی پایه های فلزی خرپای پل ولایت بندرانزلی آغاز شد.

به گزارش مهر گیلان ،این پروژه با هدف ارزیابی میزان آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای برای مقاوم سازی تاسیسات و ابنیه و خطوط لوله نمایان و عبور لوله از موانع بصورت روگذر و زیر گذر در قالب پیمان پروژه تهیه شناسنامه خطوط لوله و شبکه آغاز شده است.

در این پروژه کارکنان معاونت مهندسی با استفاده از یک غواص میزان عمق آب و آسیب وارده به پایه های سازه فلزی را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند.

بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده از نتایج حاصل از عکسبرداری، فیلم برداری و عمق یابی سطح زیرین و ضخامت سنجی از پایه های فلزی پل ولایت بندر انزلی برای تعمیرات و بهسازی سازه مذکور استفاده می شود.