رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، به طور سرزده، از مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور رشت بازدید کرد. به گزارش مهر گیلان در ادامه روند بازدیدهای دوره ای رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مراکز بهداشتی، آموزشی و درمانی، که در راستای نظارت بر عملکرد پرسنل و رفع نیازهای موجود صورت می گیرد، سحر گاه( ۳ بامداد) […]

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، به طور سرزده، از مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور رشت بازدید کرد.

به گزارش مهر گیلان در ادامه روند بازدیدهای دوره ای رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مراکز بهداشتی، آموزشی و درمانی، که در راستای نظارت بر عملکرد پرسنل و رفع نیازهای موجود صورت می گیرد، سحر گاه( ۳ بامداد) امروز جمعه – هشتم آذر ماه، دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، طی بازدیدی سرزده از مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور رشت، زیر ساخت ها، آزمایشگاه و نحوه ارایه خدمات پزشکان  و پرستاران این مرکز و نحوه عملکرد واحدها و بخش های مختلف یبمارستان را مورد بررسی قرار داد.