شاخص های عملکردی حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارزیابی شد. به گزارش مهر گیلان ،طی نشستی با حضور دکتر قاسم جان بابایی- معاون درمان وزارت بهداشت و جمعی از مدیران حوزه درمان وزارت بهداشت، دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه، دکتر عباس صدیقی نژاد معاون […]

شاخص های عملکردی حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارزیابی شد.

به گزارش مهر گیلان ،طی نشستی با حضور دکتر قاسم جان بابایی- معاون درمان وزارت بهداشت و جمعی از مدیران حوزه درمان وزارت بهداشت، دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه، دکتر عباس صدیقی نژاد معاون توسعه، دکتر اسماعیل نور صالحی – معاون درمان و جمعی از مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، شاخص های عملکردی حوزه درمان دانشگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در این نشست شاخص های عملکردی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حوزه های مختلف از جمله نظارت و ارزشیابی، طرح تحول نظام سلامت، نظام ارجاع،  ارسال الکترونیک اسناد بیمه ای بیماران، بحث ماندگاری و مقیمی،  شاخص never events,، تحلیل ریشه ای اتفاقات ( RCA)میزان سزارین و زایمان های طبیعی استان، پیگیری پروژه های احداث کلینیک های ویژه، بخش های اورژانس بیمارستانی، اعتبارات طرح تحول سلامت نیز مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت .

در ادامه دکتر سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ضمن تشکر از حسن نظر معاون درمان وزارت بهداشت جهت بهبود شاخص های عملکردی حوزه درمان، خواستار مساعدت های بیش از پیش وزارت بهداشت جهت برون رفت از وضعیت موجود حوزه بهداشت و درمان استان شد