مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان با دریافت حکمی از سوی رضا اردکانیان وزیر نیرو، به مدت دوسال بعنوان به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان گیلان منصوب شد.

به گزارش مهر گیلان – محمد اسماعیل هنرمند، مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان با دریافت حکمی از سوی رضا اردکانیان وزیر نیرو، به مدت دوسال بعنوان به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان گیلان منصوب شد.

در این حکم آمده است: انتظار می‌رود با همکاری سایر اعضای شورا به منظور تحقق کامل اهداف و انجام وظایف مندرج در نظام نامه هماهنگی مدیران استانی وزارت نیرو اقدام شود.