تجلیل از صادرکنندگان نمونه در مراسم روز ملی صادرات                  

تجلیل از صادرکنندگان نمونه در مراسم روز ملی صادرات

               img_4394

img_4372

img_4363_0

img_4348

img_4317

img_4308

img_4306

img_4277

img_4264

img_4257

img_4253

img_4251

img_4249

img_4232  img_4221

img_4220