ادای احترام رئیس جمهوربه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی

ادای احترام رئیس جمهوربه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی